Witamy

Aktualności

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy II na październik

Plan pra­cy wycho­waw­czo-dydak­tycz­nej dla gru­py II na paź­dzier­nik TEMATY TYGODNIOWE: I. JESIEŃ DAJE NAM OWOCE II. JESIEŃ DAJE NAM WARZYWA
Czy­taj Dalej

Międzynarodowy dzień bajki

Sza­now­ni Rodzi­ce! Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Posta­ci z Bajek dnia 4 XI 2016 roku (pią­tek) o godzi­nie 10.00 zapra­sza­my wszyst­kie …
Czy­taj Dalej

Przedstawienie teatralne

W pią­tek 21 paź­dzier­ni­ka 2016 roku o godz. 9.00 zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci na przed­sta­wie­nie teatral­ne Pt. „Śmie­ciu­chy na wagę zło­ta” …
Czy­taj Dalej

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy III na październik

Plan pra­cy wycho­waw­czo-dydak­tycz­nej dla gru­py III na paź­dzier­nik TEMATY TYGODNIOWE: I. JESIEŃ DAJE NAM OWOCE II. JESIEŃ DAJE NAM WARZYWA
Czy­taj Dalej

Teatrzyk

Teatrzyk W pią­tek 14 paź­dzier­ni­ka o godz. 9.00 zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci na teatrzyk w wyko­na­niu Teatru CoNie­co …
Czy­taj Dalej

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy I na październik

Plan pra­cy wycho­waw­czo-dydak­tycz­nej dla gru­py I na paź­dzier­nik I. BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA II. JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE III
Czy­taj Dalej

Ogłoszenie o powitaniu Jesieni

SZANOWNI RODZICE! 23 IX 2016 ROKU ( PIĄTEK ) O GODZINIE 9.00 DZIECI Z PRZEDSZKOLARADOSNY ZAKATEK” POWITAJĄ PANIĄ …
Czy­taj Dalej

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy I na wrzesień

Plan pra­cy wycho­waw­czo-dydak­tycz­nej dla gru­py I na wrze­sień I. POZNAJEMY NASZE PRZEDSZKOLE Z BIEDRONKĄ HANIĄ II. USTALAMY ZASADY I JESTEŚMY …
Czy­taj Dalej

Ogłoszenie o zebraniu z Rodzicami

We wto­rek 06 wrze­śnia 2016 roku o godz. 17.00 odbę­dzie się zebra­nie z Rodzi­ca­mi . Porzą­dek : · 17.00 – …
Czy­taj Dalej

Informacja dla rodziców nowoprzyjetych dzieci

Dzień dobry! Uprzej­mie infor­mu­ję, że: Zebra­nie dla Rodzi­ców dzie­ci nowo­przy­ję­ty­ch do Przed­szko­la Rado­sny Zaką­tek w Gdań­sku, ul. Cha­łu­biń­skie­go 18 odbę­dzie …
Czy­taj Dalej