Grupa 3

Pracowite Pszczółki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. III na maj

TEMATY TYGODNIOWE:

I. Polska to mój dom
II. W krainie muzyki
III. Wrażenia i uczucia
IV. Święto mamy i taty

Zadania:

 • Utrwalenie polskich symboli narodowych; zapoznanie z monetami i banknotami
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; zapoznanie z legendami i symbolami
 • największych polskich miast
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; rozbudzanie dumy z bycia Polakiem
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej; wprowadzenie litery J, j
 • Doskonalenie uważnego słuchania; budzenie zaciekawienia światem podczas
 • przeprowadzania prostych doświadczeń
 • Poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty); doskonalenie umiejętności matematycznych
 • Zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi; rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów)
 • Rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych; rozwijanie ekspresji muzycznej
 • podczas improwizacji muzycznych
 • Wprowadzenie litery H, h; doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych; rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;
 • Utrwalenie aspektu porządkowego liczb
 • Utrwalenie nazw emocji; doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne
 • i zadania grafomotoryczne; rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób;
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach –objętość, waga,dzielenie;
 • Rrozwijanie inteligencji językowej – umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • Wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami; wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych ; rozwijanie empatii
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego; poszerzanie wiadomości na temat zawodów
 • wykonywanych przez kobiety;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat; przypomnienie
 • nazw zawodów określanych jako męskie;
 • Doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie,
 • Uwrażliwienie dzieci na los innych; zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Przygotowanie występu dla rodziców z okazji ich święta.