Grupa 4

Misie

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany w gr.IV na kwiecień

TEMATY TYGODNIOWE:

I. DZIEŃ DZIECKA.
II. WAKACJE TUŻ, TUŻ.
III. KOLORY LATA.
IV. DO SZKOŁY!

Zadania:

 • Wypowiada się na interesujący je temat;
 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści;
 • Czyta globalnie wyrazy: festyn, foka , szkoła;
 • Układa zdania na określony temat;
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu;
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej, wyróżnia głoski w nagłosie i w wygłosie;
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów;
 • W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych;
 • Wie, jakie prawa mają dzieci na świecie;
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat obserwacji;
 • Dokonuje porównania różnych miejsc wypoczynku podczas wakacji; wskazuje podobieństwa i różnice;
 • Wymienia i wskazuje niebezpieczeństwa jakie grożą, gdy nie przestrzega się zasad;
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku;
 • Klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem części wspólnej zbiorów;
 • Wskazuje swoją lewą rękę i oznacz ją za pomocą odblasku;
 • Dobrze orientuje się na kartce papieru;
 • Posługuje się liczebnikami w zakresie 9 z uwzględnieniem kierunku liczenia;
 • Układa gry planszowe;
 • Gra w różne gry planszowe z wykorzystaniem dwóch kostek do gry;
 • Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów;
 • Kontynuuje rozpoczęty rytm dwuelementowy, trzyelementowy, czteroelementowy;
 • Podejmuje próby rozwiązywania prostych zadań z treścią;
 • Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne;
 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu;
 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie; i pisarskie;
 • Rysuje i maluje na dowolny temat;
 • Swobodnie posługuje się kredkami i nożyczkami;
 • Rysuje w tunelu i po śladzie;
 • Kreśli linie poziome i pionowe, ukośne i pętelki na ograniczonej powierzchni;
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych- porusza się w rytm określonej muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy;
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • Doskonali sprawność motoryczną ( szybkość, siłę, skoczność) umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;
 • Bawi się na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny;
 • Potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie;